Archiv akcí

Ve dnech 4. – 6. června proběhly již 35. Dny lékařské biofyziky

XXXV. Dny lékařské biofyziky

V krásném prostředí podhůří Beskyd, v hotelu Relax v Rožnově p. Radh., proběhly ve dnech 4. – 6. června tr. již 35. Dny lékařské biofyziky.

105 registrovaných účastníků z České republiky i ze Slovenska vyslechlo celkem 33 přednášek a shlédlo 31 plakátových sdělení. Tématika přednášek i posterů byla různorodá a odrážela současné výzkumné trendy jednotlivých pracovišť. Obecně lze říci, že převažovaly práce z oblasti molekulární biofyziky, aplikace nových technologií a přístrojové techniky.

Organizační stránku konference zajišťovali letos pracovníci Ústavu lékařské biofyziky Lékařské fakulty UP v Olomouci pod vedeném prof. RNDr. Hany Kolářové, CSc.

V úvodu konference vyslechli účastnící průběžnou zprávu o realizaci projektu „Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v České republice“, v jehož rámci byla konference pořádána (H. Kolářová - Olomouc),  seznámili se s hodnocením dosavadních 34 ročníků Dnů lékařské biofyziky (V. Maryšková a spol. – Brno) a  s údivem sledovali, jak moderní fyzikální přístupy mění vyšetřovací postupy v gastroenterologii (J. Beneš – Praha). Další vyžádané přednášky se týkaly molekulárního zobrazení (I. Hrazdira – Brno), analýzy rozptylu při opakovaném měření (P. Stránský – Hradec Králové), elektrofyziologické odpovědi při narušení temporální regularity zrakové stimulace (J. Kremláček a spol. – Hradec Králové)  a novinek v oblasti alternativní medicíny, esoteriky a  pavědy (V. Mornstein – Brno).

Organizátoři letos obnovili soutěž o nejlepší přednášku a posterové sdělení u účastníků postgraduálního doktorského studia a Česká společnost lékařské fyziky, která byla spolupořadatelem konference, vyhlásila cenu společnosti za nejlepší posterové sdělení s výstupem do lékařské nebo zdravotnické praxe. Hodnotící komise, jejímiž členy byli všichni přítomní vedoucí biofyzikálních pracovišť českých i slovenských lékařských fakult, měla obtížný úkol, protože všechny hodnocené práce byly velmi dobré kvality. Svědčí to o odpovědné práci školitelů.

V přednáškové sekci byla jako nejlepší hodnocena práce Mgr. J. Vachutky  z Olomouce : Vliv poruch sondy  sonografu na kvalitativní parametry ultrazvukového  B- obrazu. Tato práce získala také cenu účastníků konference. První místo mezi postery získala Mgr. E. Prosecká z Prahy za týmovou práci: 3D smart composite scaffold seeded with MSC for bone regeneration in vivo. Cenu České společnosti lékařské fyziky získal Ing. Mgr. M. Sedlář z Brna za práci: Srovnání různých způsobů hranové detekce končetinových tepen v podélném řezu ultrazvukového obrazu.

Obliba plakátových sdělení a především jejich prezentace elektronickou cestou si v budoucnu nutně vyžádá změny v jejich přípravě. Je totiž rozdíl, může-li si zájemce prohlédnout vystavené plakátové sdělení z bezprostřední blízkosti nebo vidí-li celý poster promítnutý na projekční ploše. Tak se stalo, že malé písmo či malé obrázky a grafy  byly při tomto způsobu prezentace špatně čitelné. Tuto skutečnost budou muset autoři plakátových sdělení vzít v budoucnu v úvahu.

Vedle vlastního odborného programu proběhla v průběhu konference schůze výboru České společnosti lékařské fyziky a zasedání přednostů biofyzikálních pracovišť českých a slovenských lékařských fakult.

Organizátoři konference spolu s pracovníky hotelu vytvořili velmi přátelské prostředí jak pro odborná jednání, tak pro společenská setkání, takže ani nepřízeň počasí negativně neovlivnila průběh konference. Bylo to s poděkováním zdůrazněno v závěru, který pronesl doc. RNDr. J. Sabo, CSc., z Košic.

Při ukončení konference převzal pomyslný štafetový kolík doc. Ing. J. Hanuš, CSc., přednosta Ústavu lékařské biofyziky  LF UK v Hradci Králové, jehož pracoviště bude organizátorem 36. Dnů lékařské biofyziky.

I. Hrazdira

Sborník ke stažení zde.

E-mailový zpravodaj

 

Vepsáním a odesláním e-mailu dáváte souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje, ten mohou odebírat i nečlenové společnosti.

Odeslat

 

Partner stránek

Zobrazit

Staňte se členem

Informace
Přihláška