Archiv akcí

XXXIII. Dny lékařské biofyziky 2010

Jako již mnohokrát v minulosti, i letos se sešla komunita lékařských biofyziků a informatiků, posílená o zástupce příbuzných oborů, na své vědecko pedagogické konferenci – dnech lékařské biofyziky. XXXIII. Dny lékařské biofyziky byly uspořádány Biofyzikálním ústavem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Československou biologickou společností, Českou společností pro ultrazvuk při ČsBS a Společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky při ČSL JEP. Pro posledně jmenovanou spolupracující organizaci to byla dokonce kreditovaná školicí akce. XXXIII. DLB se uskutečnily ve dnech 2. - 4. 6. 2010 v Mikulově, v přívětivém hotelu Zámeček, hned u hlavní silnice do Vídně. Záštitu nad nimi převzal Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., děkan Lékařské fakulty MU v Brně.

Účastníci biofyzikálních dnů se rekrutují z ústavů lékařské biofyziky českých a slovenských lékařských a zdravotnických fakult, z podobných pracovišť farmaceutických fakult, fakult přírodovědeckých, z Akademie věd ČR i ze zdravotnické praxe. Letošní dny patřily k těm větším, zaregistrovala se téměř stovka převážně aktivních účastníků. Zahraničí bylo representováno Slováky, avšak tentokrát i kolegy z Malty a Litvy.

Existují zvláštní důvody, proč se Biofyzikální ústav LF MU ucházel o organizaci tohoto setkání. Loni to bylo devadesát let, co byla založena Masarykova univerzita a její lékařská fakulta. O rok později, téměř přesně před devadesáti lety, byl založen ústav lékařské fyziky, přímý předek současného Biofyzikálního ústavu LF MU. Účastníci dnů mimo jiné dostali pamětní publikaci o historii ústavu, kterou sepsal profesor Ivo Hrazdira, jeden z otců zakladatelů tradice biofyzikálních dnů, představitel generace těch, kteří ze skromných poválečných zárodků vybudovali skutečné ústavy lékařské biofyziky se vším všudy. Nelze opomenout, že profesor Hrazdira oslaví počátkem října tohoto roku své 80. narozeniny. Tyto biofyzikální dny byly proto věnovány i jeho blížícímu se významnému životnímu výročí.

Někdy se v záchvatech kosmopolitní vědecké horečky dělá kříž nad tuzemskými, respektive česko-slovenskými vědeckými aktivitami, ale ti všichni, kteří se v Mikulově sešli, aby přednesli desítky přednášek a vystavili desítky posterů, jsou důkazem toho, že takovéto akce mají smysl, že dávají lidskou dimenzi řemeslu vysokoškolského pedagoga a badatele, mnohdy velmi kompetitivnímu a stresujícímu. Stres se rozpouštěl při cimbálovce, vínečku i při obhlížení mikulovských pamětihodností. Je to též příležitost pro dosud nepříliš opeřená mláďata trochu se porozhlédnout po světě vědy.

Většinu lékařských biofyziků zajímají především novinky v oblasti lékařské přístrojové techniky a informatiky, takže většina odborných příspěvků se týkala buď přímo lékařské techniky nebo interakcí fyzikálních faktorů s živými organismy, což je důležité z hlediska bezpečného používání zmiňované techniky, nebo jsou principem zobrazení, či terapeutického účinku. Tímto byl determinován program konference. Druhým hlavním tématem je každoročně edukační činnost – výměna zkušeností z výuky. Klíčovým příspěvkem v této oblasti byla přednáška „EFOMP project ‘biomedical physics education for the medical / healthcare professions’ – an update for DLB XXXIII.“, kterou za rozsáhlý autorský kolektiv presentoval C.J.Caruana z University of Malta. Autor se úspěšně snaží o emancipaci oborové edukační problematiky, o její postavení na vědecký základ a o vytvoření evropské platformy pro její další rozvoj.

Kdybych měl vybrat odborné přednášky, které považuji za typické a přitom obzvláště zdařilé, vyzdvihl bych asi tyto (v pořadí, jak byly presentovány): Bezpečnost sonografie – současný stav z pohledu ECMUS (Doležal, L.), Telemedicína a její perspektivy (Hrazdira I.), Účinky tandemové rázové vlny prokázané na magnetické rezonanci (Zeman J. a kol.), Dlouhodobá stabilita materiálů s tvarovou pamětí (Hanuš J. a kol.), Nízkovoltová elektronová mikroskopie a LVEM (Papírek T.), Biostatistická analýza behaviorálních projevů u animálního modelu artritidy (Škurlová M. a kol.), Biologické oscilátory regulované mechano-senzorickou zpětnou vazbou (Zápotocký M. a kol.), Sledování činnosti implantabilních defibrilátorů při ozařování lineárním urychlovačem (Korpas D. a kol.), Měření laterality mozečku (Tichý J. a kol.), Perspektívy aplikácie poznatkov štúdia interakcie DNA-modelová lipidová membrána v medicíne (Vojčíková L.), Destabilizácia fosfolipidových dvojvrstiev primárnymi alkoholmi (Klacsová M. a kol.), Nový liposomální preparát s ftalocyaninem pro fotodynamickou terapii maligních nádorů (Poučková P. a kol.), Stanovení distribuce a exkrece polyethylenglykolem stabilizovaných bioaktivních látek fluorescenčními metodami (Jedková P. a kol.), Pulzní elektroforéza s přídavkem šumu v budicím signálu (Dvořák J. a kol.), Vliv terapeutického ultrazvuku na uspořádání proteinů v plasmatické membráně (Vaškovicová N. a kol.), Fibrínové matrice s nanovláknami regenerujú osteochondrálne defekty u prasiat (Filová E. a kol.), Quantitative modeling of TNFR1 pathway (Uličná C. a Uličný J.), Počítačové modelování pantového pohybu Na+/K+-ATPázy (Tejral G. a kol.), Infračervené měření očních pohybů a akomodace za použití stimulačního hologramu (Jindra T. a Dušek J.), Monitorovanie stability postoja u pacientov s poruchami rovnováhy (Majerník J. a kol.).

Ze zajímavých posterových sdělení bych vybral: Stanovení cisplatiny v buněčné suspenzi po sonodynamické aplikaci ultrazvuku (Bernard V. a kol.), Phototoxic effect of porphyrin photosensitisers at different irradiation doses on HeLa cells (Binder S. a kol.), Synchrotron based infrared microspectroscopy detection of apoptosis induced in human glioma cells by hypericin (Buriánková L. a kol.), Photodynamic effect study on 3T3 cell lines (Dašková A. a kol.), Celotělová chladová terapie v České republice v roce 2010 (Forýtková L. a kol.), Simple Drug Delivery System Based on PRP and PCL Nanofibres (Jakubova R., a kol.), Vplyv nízkomolekulových aminokyselín na stabilitu a konformáciu DNA (Jasem P.), Vplyv alkoholov na aktivitu rekonštituovanej Ca-Mg-ATPázy (Karlovská J. a kol.), Využití moderních technologií ve výuce lékařské biofyziky a biostatistiky na lékařských fakultách UP v Olomouci, UK v Hradci Králové a v Plzni (Kolářová H. a kol.), Závislost deformace na namáhání (strain-stress curves) stěny aort (Kuchařová M. a Ďoubal S.), Systém pro řízené dodávání léčiv na bázi nanovláken s imobilizovanými liposomy pro regeneraci chrupavky (Rampichová, M. a kol.), Reprodukovatelnost měření statistických texturních měr v ultrazvukovém obrazu tkáně (Šrámek J. a kol.), Study of the ultrasensitivity of the BCL-2 apoptotic switch (Tokár T. a Uličný J.), Two-dimensional electrophoretic comparison of MCF7 cell line before and after application of cytostatic drugs using program PDQuestTM Advanced (Trebuňová M. a kol.), Měření ultrazvukového pole v zařízení pro ozařování biologických vzorků (Vachutka J. a Doležal L.), Lékařská biofyzika, komunikační nástroj – terminologický základ pro všechny zdravotnické odbornosti (Vlk D. a Mornstein V.).

XXXIII. Dny lékařské biofyziky se staly též místem zrodu nové odborné společnosti – České společnosti lékařské fyziky při ČLS JEP. Jejím kmotrem se stal (přesněji: s volbou prozatímního výboru pomohl) prof. R. Janisch, tajemník Čs. Biologické společnosti.

Zdařilý průběh biofyzikální konference pramení i z toho, že se ji podařilo slušně finančně zajistit. Největším sponzorem byla Čs. Biologická společnost jako zprostředkovatelka dotace Rady vědeckých společností. Dva další sponzory označujeme jako generální – DN Formed Brno, s.r.o., který poskytuje hlavně obchodní služby v oblasti zdravotnické techniky, a Delong Instruments, brněnského výrobce světoznámých elektronových mikroskopů. Pomohli však i další: Olympus, Cardion, Kardioline, Fischer Scientific, Merci, CS Ella, Konzulta Brno, Daniševský, Biomedica ČS, E.M.S. – Electric Medical Service, Audy a Ing. Cyril Modra.

Vojtěch Mornstein, červen 2010

E-mailový zpravodaj

 

Vepsáním a odesláním e-mailu dáváte souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje, ten mohou odebírat i nečlenové společnosti.

Odeslat

 

Partner stránek

Zobrazit

Staňte se členem

Informace
Přihláška