Aktuality a oznámení

XXXVIII. DNY LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY

XXXVIII. DNY LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY

Komunita českých a slovenských lékařských biofyziků a informatiků se již po třicáté osmé sešla ke své pravidelné výroční konferenci. Konala se ve dnech 20. – 22. května 2015 v krásném prostředí okolí Máchova jezera v hotelu Bezděz ve Starých Splavech. Na konferenci se zaregistrovalo celkem 90 účastníků, z toho bylo 66 účastníků z Česka a 24 účastníků ze Slovenska. Konferenci organizačně zajišťovali tentokrát pracovníci Ústavu lékařské biofyziky a informatiky 1. Lékařské fakulty UK v Praze pod vedením prof. MUDr.  RNDr. Jiřího Beneše, CSc.

Po zahájení konference prof. Benešem přednesl úvodní přednášku na téma „Informatika v klinice“ prof. MUDr. Štěpán Svačina, CSc., bývalý děkan 1. Lékařské fakulty UK v Praze a současný předseda České lékařské společnosti JEP.  Následovaly další vyžádané přednášky: V. Mornstein a J. Beneš (Alternativní medicína a my), M. Navrátil (Protonová terapie) a P. Šeba (Mikropohyby lidského těla). Na začátku dalšího bloku přednášek se I. Hrazdira zamýšlel nad historií a dalším směřováním lékařské biofyziky (Quo vadis lékařská fyziko a biofyziko). Celkem na konferenci odeznělo 30 přednášek a bylo prezentováno 36 posterových sdělení.

Významnou složkou konference byly přednášky a postery účastníků postgraduálního doktorského studia biofyziky. V této oblasti zaznělo 6 přednášek a bylo demonstrováno 14 posterů, v nichž doktorandi zveřejnili dílčí výsledky svých disertačních prací. Jako v minulých konferencích byly všechny doktorandské přednášky a postery hodnoceny odbornou komisí a nejlepší z nich byly odměněny Českou společností lékařské fyziky ČLS JEP.  Ostatní odborná sdělení odpovídala výzkumnému zaměření jednotlivých pracovišť. Převládaly biomedicínské aplikace nových technologií, především nanotechnologie, proteomické analýzy, studie fotodynamické aktivity, studie účinku některých fyzikálních faktorů a využívání nových laboratorních metod. V příspěvcích zaměřených na výukové problémy, kterých bylo 12, převládala problematika optimalizace zkušebních testů a inovace úloh v praktických cvičeních z biofyziky.

Vedle vlastního odborného programu konference se uskutečnilo zasedání přednostů biofyzikálních pracovišť českých a slovenských lékařských fakult, které posoudilo výsledky právě ukončeného projektu „ Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v České republice“ a jejich význam pro zkvalitnění praktických cvičení z lékařské biofyziky. Vzhledem k dobrým zkušenostem s tímto projektem bylo dohodnuto, že se prof. Amler pokusí o podobný projekt na základě současné výzvy ministerstva. Dále proběhla plenární schůze České společnosti lékařské fyziky ČLS JEP, jejímž hlavním tématem bylo zhodnocení dosavadní činnosti společnosti a příprava Memoranda k obsahu, rozsahu a postavení lékařské biofyziky v systému studia lékařských a zdravotnických fakult. Na návrh prof. Beneše byl v závěru schůze prof. Hrazdira jednomyslně zvolen čestným předsedou společnosti.

Organizátoři konference i pracovníci hotelu vytvořili příjemné prostředí nejen pro odbornou část rokování, ale i pro neformální společenská setkání. Patří jim za to dík. Vzhledem k tomu, že komunita lékařských fyziků a biofyziků není příliš početná, nevyužívá k organizaci konferencí komerční firmy. Jako organizátoři se střídají jednotlivé biofyzikální ústavy lékařských fakult v České republice i na Slovensku. Hostitelem příštích XXXIX. Dnů lékařské biofyziky bude Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny Lekárskej fakulty UK v Bratislavě.

L.  Forýtková

Informace o konferenci jsou dostupné na:

http://dlb.lf1.cuni.cz/

Zápis ze schůze ČSLF a další dokumenty jsou k dispozici v sekci Zápisy a zprávy.

E-mailový zpravodaj

 

Vepsáním a odesláním e-mailu dáváte souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje, ten mohou odebírat i nečlenové společnosti.

Odeslat

 

Partner stránek

Zobrazit

Staňte se členem

Informace
Přihláška