Dokumenty

„Memorandum o obsahu a postavení lékařské biofyziky v systému lékařského studia“

Schválené na členské schůzi ČSLF ČLS JEP na XXXVIII. Dnech lékařské biofyziky, Staré Splavy, 20. – 23. 5. 2015

Definice oboru:

Lékařská biofyzika, obor též známý jako lékařská fyzika, zahrnuje části biofyziky orientované na lidské tělo a principy lékařských přístrojů z hlediska jejich konstrukce, funkce a potenciálně rizikových interakcí s lidským tělem.

Vymezení vazeb

Lékařská biofyzika má pro studium biomedicínských oborů zásadní význam ve vztahu k obecné biofyzice (molekulární a buněčné), biologii, fyziologii a patologické fyziologii, a to s ohledem na biomechaniku (nejen krevního oběhu), radiobiologii, bioelektrické jevy, biofyzikální aspekty smyslového vnímání a obecně fyzikální interakce lidského organismu s vnějším prostředím (zejména ionizující  a elektromagnetické záření). Zcela nové aplikace biofyziky se objevují v oblasti nanotechnologií, robotiky a simulací.

Druhou klíčovou oblastí lékařské biofyziky musí být lékařské přístrojová technika - laboratorní, diagnostická i terapeutická, a její biofyzikální interakce.  Pro rozhodování současného lékaře je zcela zásadní znalost fyzikálních principů používaných metod  nejen z hlediska jejich přínosu pro pacienta, ale také s ohledem na jejich omezení a možná rizika.

Vedle výše zmiňovaných oblastí lékařské biofyziky je nutno rozvíjet vazby i k přiléhajícím oblastem informatiky (teorie a praxe zpracování biosignálů, včetně biomedicínských obrazů; informační systémy a zpracování informací ve zdravotnictví) a statistiky (zpracování výsledků exaktních měření, chápání a schopnost kritického zhodnocení výsledků prezentovaných v literatuře), které kromě výuky v rámci lékařské biofyziky nejsou jinde v současných pregraduálních curriculech zastoupeny.  V oblasti zpracování biosignálů pak neexistuje prakticky ani žádná průprava ze střední školy.

Výstupy výuky našeho oboru směřují do všech klinických oborů bez výjimek. Historicky jsou sice spojovány zejména s radiologickými obory, nezastupitelný význam ale mají i v oborech interních (počínaje principy fyzikálního vyšetření až po nejmodernější diagnostické metody), chirurgických (principy moderních technologií v operativě, náhrada a podpora orgánů) a mnoha tzv. malých oborech - ORL (foniatrii), oftalmologii (optometrii), dále v neurologii a psychiatrii (elektrofyziologická diagnostika), dermatologii (fotosenzibilizátory, fototerapie, dermatologické aplikace RTG záření či laserů), hygieně a epidemiologii (mechanismy působení veškerého ionizujícího a neionizujícího záření, nanočástic a dalších fyzikálních vlivů v prostředí), atd.  

V přiměřeném rozsahu toto vše platí i pro lékařskou biofyziku v zubním lékařství a ve studijních programech všech nelékařských zdravotnických oborů. Některé z těchto oborů mají dokonce zesílenou vazbu na významné části lékařské biofyziky: radiologická asistence, fyzioterapie, záchranářství, optometrie …..

Proč to je důležité?

Studenti lékařských a zdravotnických fakult musí být zevrubně poučeni o výše uvedeném, aby byli ve své budoucí praxi byli schopni především

a) chápat klíčové fyzikální procesy probíhající v živém organismu i to, jakým způsobem mohou být vnějšími i vnitřními fyzikálními faktory ovlivněny.

b) minimalizovat dopady působení fyzikálních (fyzikálně chemických) faktorů na pacienty i zdravotnický personál.

c) ovládat lékařskou (zdravotnickou) techniku účelným, účinným a bezpečným způsobem,

d) rozpoznat terapeutická či diagnostická zařízení, respektive metody, jejichž deklarovaný princip je v rozporu s poznatky fyziky a dalších přírodních věd, a pomoci ochránit pacienty před poškozením zdraví takovýmito pseudovědeckými či vyloženě podvodnými postupy.

e) schopni kompetentně pracovat s informačními technologiemi (jimi zprostředkovanými informacemi) jak v běžné klinické praxi, tak i při svém dalším vzdělávání a případné výzkumné činnosti

Jak by měly vypadat ústavy lékařské biofyziky?

K tomu, aby byly tyto hlavní úkoly naplněny, musí ústavy lékařské biofyziky existovat jako samostatné organizační jednotky (jinak dojde k deformacím výuky i výzkumu) a jejich personální obsazení musí reflektovat syntézu biologického a fyzikálního myšlení – opírat se o kooperující lékaře, biofyziky, biomedicínské inženýry, případně radiologické fyziky aj. Pracovníci tedy nemohou být výlučně lékaři (s handicapem nedostatečné průpravy v exaktních oborech) a stejně tak jen fyzikové apod. (s nedostatečnými znalostmi o fyziologii lidského těla).

Odmítáme příležitostné snahy o redukci oboru, jehož význam se naopak zvyšuje, neboť dochází nejen k dalšímu rozvíjení aplikací fyziky v medicíně ale současně k oslabování výuky exaktních věd na středoškolské úrovni, kdy je systematická hierarchicky organizovaná výuka nahrazována nezodpovědnými didaktickými experimenty. Důsledky rozvolnění až degradace středoškolské výuky vidíme velmi zřetelně u většiny našich zahraničních studentů, kteří nejsou mnohdy schopni operovat i s těmi nejzákladnějšími (a přitom medicínsky relevantními) fyzikálními termíny.

Tímto memorandem se obracíme na …..Zápis ze schůzky zástupců ČSLF s výborem ČSFM

            Dne 21. 2. 2012 se na schůzi výboru České společnosti fyziků v medicíně, o.s. (dále ČSFM) dostavili představitele výboru České společnosti lékařské fyziky ČLS JEP  (ČSLF) prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš,CSc., místopředseda společnosti, a prof. RNDr. Vojtěch Mornstein,CSc., vědecký sekretář společnosti.

            Úvodem představitelé ČSLF referovali o důvodech vzniku společnosti, jejím zaměření, stávajících cílech a také o vhodnosti spolupráce s ČSFM, zejména v oblasti edukační i např. při hodnocení rizik spojených s užíváním lékařských přístrojů (více na stránkách http://www.cslf.cz/).

  1. Jednání došlo ke shodě, že obě společnosti by se měly vzájemně informovat o činnosti a spolupracovat v oblastech, které jsou si blízké. Rovněž bylo doporučeno zvážit členství některých osob v obou společnostech, čímž by se usnadnilo propojení obou zájmově blízkých společností. Vzájemná informovanost bude primárně zajištěna přes webové stránky obou společností, dále cíleně vzájemným kontaktem mezi členy výborů společností.
  2. ČSLF respektuje stávající činnosti ČSFM a nebude do nich zasahovat.
  3. ČSLF se zaměří na oblast využití neionizujícího záření v medicíně a v této oblasti bude vykonávat obdobné činnosti jako ČSFM v oblasti využití ionizujícího záření. ČSFM jako člen EFOMP bude ČSLF předávat relevantní informace vyplývající z jejího členství v EFOMP.
  4. Vzhledem k tomu, že ČSLF je zatím složena převážně z vyučujících na lékařských fakultách, měla by být otázka pregraduálního vzdělávání lékařů na lékařských fakultách perspektivně dominantně řešena právě ČSLF, což se týká i mezinárodních kontaktů. U postgraduálního vzdělávání, kterého se již nyní fyzikové z ČSFM aktivně účastní v oblasti radiologické fyziky, by bylo přihlíženo k rozdělení na radiační a neradiační fyziku.
  5. ČSLF informovala o „revitalizaci“ časopisu Lékař a technika a výbor ČSFM byl požádán, aby vyzval členy svojí společnosti k přispění do tohoto časopisu. Zároveň byla výboru ČSFM nabídnuta aktivní účast na Dnech lékařské biofyziky (4. – 6. 6. 2012), kde by se členové výborů mohli neformálně opět setkat. Informace o této akci se mají v nejbližší době objevit na stránce http://ulb.upol.cz/. Zástupci ČSLF byli pozváni na Konferenci radiologických fyziků ČSFM (20.-22. června 2012).
 

zapsal: Jiří Beneš
revidoval: Vojtěch Mornstein
za ČSFM schválil: Jaroslav Ptáček

Dokument ke stažení zde.

    

Zpráva o činnosti

České společnosti lékařské fyziky České lékařské společnosti J.E.Purkyně za rok 2011

 

Hlavními úkoly společnosti na rok 2011 byla konsolidace členské základny společnosti, příprava 34. Dnů lékařské biofyziky, navázání spolupráce s odborně blízkými společnostmi a aktivní účast členů a funkcionářů společnosti na realizaci projektu“Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v ČR..

Během roku 2011 se konala jedna prezenční schůze výboru společnosti (v průběhu 34. Dnů lékařské biofyziky) a dvě schůze korespondenční. Mimoto byli členové výboru průběžně informováni o přípisech ze sekretariátu ČLS JEP.

Leden:
Příprava webových stránek společnosti. Přijat návrh sekretariátu ČSL JEP a přípravou pověřena firma Meditorial.

Únor:
Spuštění webových stránek

Březen:
Příprava zprávy o založení společnosti pro Čs. časopis pro fyziku

Květen:
Příprava materiálu pro 34. Dny lékařské biofyziky v Plzni.

Červen.
34. Dny lékařské biofyziky- schůze výboru

                                           - shromáždění členů společnosti

                                           - projednán podíl společnosti na řešení projektu „Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v ČR“. Garantem projektu je Lékařská fakulta UP v Olomouci a jeho vedoucí prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

Příprava zprávy o průběhu konference pro Čs. časopis pro fyziku

Korespondenční příprava návrhu na spolupráci se Společností biomedicínckého inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP.

Na Ústavu lékařské biofyziky LF UP v Olomouci se uskutečnila první odborná stáž v rámci výše uvedeného projektu.

Červenec:
Vzhledem k novým povinnostem, spojeným s organizací a vedením projektu, se prof. RNDr. Hana Kolářová vzdala funkce pokladníka společnosti. Do této funkce byla korespondenčně zvolena MUDr. Lenka Forýtková, CSc.

Srpen:
Informace o návrhu změn stanov ČLS JEP. Jako delegát naší společnosti navržen prof. MUDr. RNDr, Jiří Beneš, CSc.

Září:
Prof. RNDr. V. Mornstein, CSc.  připravil materiál k problematice výuky lékařské biofyziky, který byl  umístěn na webové stránky společnosti.

Byl připraven návrh na spolupráci s Českou společností fyziků v medicíně. Tato společnost funguje jako občanské sdružení bez přímé vazby na ČLS JEP.

Po korespondenční konsultaci byli do redakční rady časopisu Lékař a technika navrženi tito členové naší společnosti: prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CS., prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. a doc. Ing. Josef Hanuš, CSc. Návrh byl výborem Společnosti biomedicínckého inženýrství a lékařské informatiky akceptován.

 Listopad:
Naše společnost se obrátila přípisem na Evropskou federaci organizací lékařské fyziky (EFOMP) s návrhem na nominaci prof. Mornsteina do edukační komise této federace.

10.11.proběhla na Biofyzikálním ústavu LF MU v Brně odborná stáž na téma „Co by měl student medicíny vědět o zobrazení ultrazvukem“ v rámci výše uvedeného projektu.

Proběhla korespondenční schůze výboru k problematice projektu IZIP  a k návrhu na spolupráci s ministerstvem zdravotnictví ČR.

Prosinec:
Prof. Beneš se zúčastnil Sjezdu delegátů k novým stanovám ČLS.

Na základě souhlasu většiny členů výboru byl zpracován návrh na spolupráci s MZd ČR.

15.1.2012.                                                 Prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc., předseda ČSLF

Dokument ke stažení zde.

E-mailový zpravodaj

 

Vepsáním a odesláním e-mailu dáváte souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje.

Odeslat

 

Partner stránek

Zobrazit

Staňte se členem

Informace
Přihláška