Zápisy a zprávy

Zpráva o činnosti České společnosti lékařské fyziky České lékařské společnosti J.E.Purkyně za rok 2011

Hlavními úkoly společnosti na rok 2011 byla konsolidace členské základny společnosti, příprava 34. Dnů lékařské biofyziky, navázání spolupráce s odborně blízkými společnostmi a aktivní účast členů a funkcionářů společnosti na realizaci projektu“Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v ČR..

Během roku 2011 se konala jedna prezenční schůze výboru společnosti (v průběhu 34. Dnů lékařské biofyziky) a dvě schůze korespondenční. Mimoto byli členové výboru průběžně informováni o přípisech ze sekretariátu ČLS JEP.

Leden:
Příprava webových stránek společnosti. Přijat návrh sekretariátu ČSL JEP a přípravou pověřena firma Meditorial.

Únor:
Spuštění webových stránek

Březen:
Příprava zprávy o založení společnosti pro Čs. časopis pro fyziku

Květen:
Příprava materiálu pro 34. Dny lékařské biofyziky v Plzni.

Červen.
34. Dny lékařské biofyziky- schůze výboru

                                           - shromáždění členů společnosti

                                           - projednán podíl společnosti na řešení projektu „Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v ČR“. Garantem projektu je Lékařská fakulta UP v Olomouci a jeho vedoucí prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

Příprava zprávy o průběhu konference pro Čs. časopis pro fyziku

Korespondenční příprava návrhu na spolupráci se Společností biomedicínckého inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP.

Na Ústavu lékařské biofyziky LF UP v Olomouci se uskutečnila první odborná stáž v rámci výše uvedeného projektu.

Červenec:
Vzhledem k novým povinnostem, spojeným s organizací a vedením projektu, se prof. RNDr. Hana Kolářová vzdala funkce pokladníka společnosti. Do této funkce byla korespondenčně zvolena MUDr. Lenka Forýtková, CSc.

Srpen:
Informace o návrhu změn stanov ČLS JEP. Jako delegát naší společnosti navržen prof. MUDr. RNDr, Jiří Beneš, CSc.

Září:
Prof. RNDr. V. Mornstein, CSc.  připravil materiál k problematice výuky lékařské biofyziky, který byl  umístěn na webové stránky společnosti.

Byl připraven návrh na spolupráci s Českou společností fyziků v medicíně. Tato společnost funguje jako občanské sdružení bez přímé vazby na ČLS JEP.

Po korespondenční konsultaci byli do redakční rady časopisu Lékař a technika navrženi tito členové naší společnosti: prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CS., prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. a doc. Ing. Josef Hanuš, CSc. Návrh byl výborem Společnosti biomedicínckého inženýrství a lékařské informatiky akceptován.

 Listopad:
Naše společnost se obrátila přípisem na Evropskou federaci organizací lékařské fyziky (EFOMP) s návrhem na nominaci prof. Mornsteina do edukační komise této federace.

10.11.proběhla na Biofyzikálním ústavu LF MU v Brně odborná stáž na téma „Co by měl student medicíny vědět o zobrazení ultrazvukem“ v rámci výše uvedeného projektu.

Proběhla korespondenční schůze výboru k problematice projektu IZIP  a k návrhu na spolupráci s ministerstvem zdravotnictví ČR.

Prosinec:
Prof. Beneš se zúčastnil Sjezdu delegátů k novým stanovám ČLS.

Na základě souhlasu většiny členů výboru byl zpracován návrh na spolupráci s MZd ČR.

15.1.2012.                                                 Prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc., předseda ČSLF

Dokument ke stažení zde.

E-mailový zpravodaj

 

Vepsáním a odesláním e-mailu dáváte souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje, ten mohou odebírat i nečlenové společnosti.

Odeslat

 

Partner stránek

Zobrazit

Staňte se členem

Informace
Přihláška