Zápisy a zprávy

Zápis z členské schůze společnosti

Česká společnost lékařské fyziky

České lékařské společnosti JEP

Sekretariát: Biofyzikální ústav Lékařské fakulty MU v Brně

Univerzitní kampus: Kamenice 3, 625 00 Brno

Zápis z členské schůze společnosti, konané dne 21.5.2015 v hotelu Bezděz ve Starých Splavech u příležitosti XXXVIII. Dnů lékařské biofyziky.

Z výboru přítomni (bez titulů): Amler, Bajgar, Bolek, Beneš, Forýtková, Hanuš, Kolářová, Mornstein, Rosina, Sochorová, Vachutka, Vlk

Za členskou základnu se zúčastnilo cca 40 členů, kteří byli zároveň účastníci DLB.

Schůzi zahájil a společně s prof. Benešem řídil předseda Lukáš Bolek.

 1. Zahájení. Předseda ČSLF JEP Bolek zahájil schůzi přivítáním účastníků a poděkováním nově zvolenému předsednictvu za důvěru, kterou mu projevili jeho volbou na předsednický post.
 2. Stručná zpráva o činnosti výboru ČSLF JEP za období 5/2014 – 5/2015 – Bolek. Zrekapituloval aktivity ČSLF JEP za období květen 2014 – květen 2015. ČSLF získává prestiž u MZ. Je nutno akcentovat význam samostatné výuky biofyziky na lékařských fakultách – návrh memoranda. Důraz na rozšiřování členské základny. Zpráva o činnosti je přílohou zápisu z členské schůze. Následně předal slovo hospodářce společnosti.
 3. Zpráva o hospodaření – Forýtková. Zdroj příjmů jen z členských příspěvků. Největší náklady byly spojené s odměnami nejlepších posterů a prací studentů v rámci 37. DLB. Aktuální stav pokladny je 30.510Kč. Vzhledem ke stavu pokladny bude možné vyplatit i během letošních DLB odměny za výsledky v soutěži doktorandů (15 tis. Kč). Přehled oceněných zde Vyhodnocení soutěže je součástí příloh tohoto zápisu. Stejně tak je Zpráva o hospodaření součástí Zprávy o činnosti v příloze.
 4. Informace k časopisu – prof. Rosina. Časopis Lékař a technika je stabilní čásopis, má dostatek článků a ekonomicky bude jeho grafická kvalita zajištěna s pomocí FBMI ČVUT.
 5. Stav členské základny – 58 členů, během DLB byly přijaty další přihlášky. Dotaz na členství ze zahraničí – prof. Sabo (Martin). Prof. Hrazdira sdělil, že je toto možné. Předseda poděkoval za zájem a s potěšením sdělil, že zahraniční členové jsou v ČSLF JEP vítáni. Nadále je však zapotřebí členskou základnu rozšiřovat. Je zde otázka spojení s jinými odbornými společnostmi ČLS JEP s obdobným zaměřením s malou členskou základnou (méně než 50 členů).
 6. Předseda přednesl zprávu revizní komise, která konstatuje, že nemá k hospodaření ČSLF žádné připomínky. Zpráva revizní komise je součástí Zprávy o činnosti v příloze.
 7. Rozsáhlá diskuze k návrhu výboru na „Memorandum o obsahu a postavení lékařské biofyziky v systému lékařského studia“, jehož text zpracoval a na schůzi prezentoval prof. Mornstein. Výbor panu profesorovi poděkoval za jeho zpracování a v následné diskuzi (Rosina, Sabo, Kolářová, Beneš, Sochorová, Hrazdira a další) se ukázala potřebnost takového dokumentu. V diskuzi se též řešila otázka, komu Memorandum zaslat – jako první adresát byla navržena Rada vysokých škol. Je však nutné dokument zkrátit – prof. Mornstein slíbil, že redukci provede a rozešle výboru k diskuzi. Text aktuální verze Memoranda je v příloze zápisu.
 8. Prof. Beneš referoval o volbách nového předsednictva ČLS JEP, kde se stal členem výboru společnosti. Zároveň informoval o tom, že se stal předsedou nově vytvořené  Pracovní skupiny pro nevědecké diagnostické a léčebné postupy při ČLS JEP a informoval o jejím poslání.
 9. Mgr. Zeman zrekapituloval stav stránek. Průběžně probíhají inovace a aktualizace. inovovány a průběžně aktualizovány. Možnost prezentace jednotlivých pracovišť (včetně informací o řešené výzkumné a výukové problematice, užívaných metodách, přístrojích apod.)
 10. Prof. Hrazdira apeloval na vedoucí ústavů k doplnění informací týkajících se historie a činnosti ústavů.
 11. Prof. Beneš navrhnul doyaena ČSLF JEP prof. MUDr. Ivo Hrazdiru, DrSc. za čestného předsedu ČSLF. Členská schůze tento návrh jednohlasně odsouhlasila. Pan profesor sdělil, že si tohoto rozhodnutí velmi váží.
 12. Různé.
  Prof. Hrazdira doporučil sepsání nové učebnice biofyziky pro lékařské fakulty, na kterých by se podílely všechny biofyzikální ústavy LF. Dále navrhuje pokračovat ve vzájemných návštěvách – stážích mezi ústavy, které byly zahájeny v rámci vysoce přínosného projektu prof. Kolářové. Prof. Kolářová poděkovala a upozornila na to, že tyto akce je skutečně zapotřebí provádět v rámci udržitelnosti ukončeného projektu. Prof. Rosina – informace o možnosti pravidelných každoročních exkurzí v Protonovém centru. Prof. Beneš – informace o možnosti návštěvy firmy LINET. Předseda Bolek zdůraznil pozitivní význam takových akcí.
 13. Předseda poděkoval všem za účast a schůzi ukončil.

Příští schůze výboru proběhne podle potřeby elektronicky.

22.5. 2015, Staré Splavy

MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D., předseda společnosti

Celý zápis ke stažení zde.

Příloha 1- zpráva o činnosti výboru.

Příloha 2- soutěž doktorandů.

Příloha 3- memorandum.

E-mailový zpravodaj

 

Vepsáním a odesláním e-mailu dáváte souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje, ten mohou odebírat i nečlenové společnosti.

Odeslat

 

Partner stránek

Zobrazit

Staňte se členem

Informace
Přihláška